• Kategorie
XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki - Promocja
Data publikacji: April 3, 2023

Jak kupić miesięczny pakiet Premium za 1 zł?
 

1. Zarejestruj się na co najmniej 1 webinar w ramach XI Rajdu Nowoczesnej Dietetyki na https://rajd.kcalmar.com.
2. Napisz do nas na promocja@kcalmar.com!
 

Warunkiem skorzystania z promocji jest brak aktywnego dostępu w programie Kcalmar.pro od co najmniej 01.01.2023. Szczegóły znajdziesz poniżej!

O funkcjach pakietu Premium przeczytasz tutaj -> https://kcalmar.com/dietetyk/cennik/.
 


REGULAMIN PROMOCJI
1 ZŁ ZA 1 MIESIĄC PREMIUM DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW


§ 1
Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie opisano zasady promocji pod nazwą: „1 zł za 1
miesiąc Premium dla nowych użytkowników” („Promocja”), w ramach której
każdy zainteresowany może jednorazowo skorzystać z możliwości wykupienia 1-
miesięcznego pakietu Premium w cenie 1 zł brutto (zamiast 183,27 zł brutto) na
zasadach określonych w § 2.
2. Organizatorem Promocji jest Hermax sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul.
Spokojna 2 lok. 1/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 000184822, REGON 110002927, NIP 5640001583, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 012 500,00 zł („Organizator”).
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2023 do 25.04.2023 z
zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie w czasie jego obowiązywania.


§ 2
Zasady Promocji

1. Z Promocji mogą skorzystać osoby, które posiadają zarejestrowane
bezpłatne konto dietetyka w programie Kcalmar.pro („Użytkownicy”).
2. Konto dietetyka można zarejestrować pod adresem
https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/.
3. Promocją objęty jest miesięczny pakiet Premium („Pakiet”), który jest
dostępny do samodzielnego zakupu na wskazany okres przez platformę
zakupową Organizatora w regularnej cenie 183,27 zł brutto.
4. Funkcje Pakietu zostały opisane na stronie
https://kcalmar.com/dietetyk/cennik/.
5. Z promocji skorzystać mogą osoby, które w momencie zgłoszenia były
zarejestrowane się na co najmniej jedno wydarzenie w ramach XI Rajdu
Nowoczesnej Dietetyki na stronie https://rajd.kcalmar.com/.
6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest kontakt mailowy z Organizatorem
na adres promocja@kcalmar.com z prośbą o wygenerowanie specjalnego linku
do płatności za Pakiet z jednoczesnym wskazaniem, że chodzi o pakiet w ramach
Promocji. Adres mailowy, z którego została wysłana wiadomość musi być taki
sam, jak użyty podczas rejestracji wskazanej w § 2 ust 5.
7. Link do płatności za Pakiet zostanie wygenerowany i przesłany przez
Organizatora do Użytkownika drogą mailową w ciągu maksymalnie 3 dni
roboczych i będzie ważny do 5 dni od dnia wygenerowania.
8. W celu uzyskania faktury VAT za zamówienie, należy w trakcie zgłoszenia
(pkt 6) podać odpowiednie dane do dokumentu. Tylko wtedy faktura VAT
zostanie automatycznie wygenerowana Użytkownikowi w momencie realizacji
zamówienia i dostępna będzie do pobrania w panelu programu Kcalmar.pro pod
adresem https://kcalmar.com/dietetyk/account/payments/.
9. Każdy Użytkownik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
10. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie nowi Użytkownicy, tj. osoby, które
nigdy nie posiadały wykupionego dostępu do platformy Organizatora, oraz
Użytkownicy, którzy nie posiadają płatnego dostępu do platformy co najmniej od
01.01.2023.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Użytkownika nie tylko
na podstawie podanego przy rejestracji konta dietetyka adresu mailowego, ale
także innych danych (np. nr telefonu).


§ 3
Warunki rezygnacji

1. Każdy Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny
zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia do Organizatora.
2. Rezygnacja następuje na zasadach określonych w Regulaminie
Kcalmar.pro (https://kcalmar.com/dietetyk/regulamin/).


§ 4
Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w
sprawach dotyczących Promocji.
2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: reklamacje@kcalmar.com.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
• przyczyny reklamacji ze szczegółowym opisem problemu;
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko Użytkownika,
adres email, telefon kontaktowy).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 21 dni roboczych od
momentu otrzymania jej przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez
rozpatrzenia, jeżeli nie będzie zawierać wszystkich informacji wymienionych w
ust. 3.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zastosowanie mają
przepisy Polityki Prywatności Organizatora (https://kcalmar.com/politykaprywatnosci/).
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu Kcalmar.pro, Polityka Prywatności oraz Cennik
usług Kcalmar.pro, znajdują się na podstronach strony
https://kcalmar.com/dietetyk/. Niezdefiniowane wyrażenia pisane w niniejszym
Regulaminie wielką literą mają znaczenie przypisane im w dokumentach
wymienionych w zdaniu poprzednim.
3. Udział Użytkownika w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
Regulaminu, Regulaminu Kcalmar.pro, Polityki Prywatności oraz Cennik usług
Kcalmar.pro.
4. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie.

Maciej Skoczylas

Maciej Skoczylas

W zespole Kcalmar.pro zajmuje się kwestiami marketingowymi. Z wykształcenia geograf, ale w działaniach związanych z dietetyką odnalazł swoje powołanie. Wielki fan muzyki wszelakiej.