REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM KCALMAR.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

(a) Dane Konta Zewnętrznego – oznaczają te dane Użytkownika z Konta Zewnętrznego Użytkownika, które Użytkownik zgadza się udostępnić do rejestracji i logowania do Konta Użytkownika w Kcalmar.com;

(b) Kcalmar.pro – zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalistów. Usługi te nie są dostępne dla Użytkowników korzystających z

Kcalmar.com.

(c) Kcalmar.com – zbiorcza nazwa usług, w tym usług o charakterze medycznym, świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na mocy Umowy oraz poprzez aplikację stworzoną do korzystania z tych usług;

(d) Konto Użytkownika – dostępna dla Użytkownika podstrona w Kcalmar.com, za pośrednictwem której wprowadza on swoje dane oraz zarządza usługami;

(e) Konto Zewnętrzne Użytkownika – konto Użytkownika w serwisie zewnętrznym (np. Facebook), które zgodnie z odpowiednim regulaminem serwisu zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji o Użytkowniku i Konta Zewnętrznego, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Użytkownika Login i Hasło Konta Zewnętrznego;

(f) Login i Hasło Konta Zewnętrznego – oznaczają login (nazwę) i hasło ustalone przez Użytkownika do logowania się do Konta Zewnętrznego Użytkownika;

(g) Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Kcalmar.com w formie tekstowej (wypowiedzi, diety, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, artykuły, opinie i inne), a także w formie zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych Regulaminem formach;

(h) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część, udostępniony na stronie internetowej: https://kcalmar.com/regulamin/, określający rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług Kcalmar.com drogą elektroniczną;

(i) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu Kcalmar.com, która może kontaktować się z innymi Użytkownikami lub Profesjonalistami za pośrednictwem Kcalmar.com i na własną odpowiedzialność korzysta z Materiałów oraz z wszelkich innych usług Kcalmar.com, w tym z usług o charakterze medycznym;

(j) Profesjonalista – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Kcalmar.pro, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Kcalmar.pro i zaakceptowała Regulamin. Profesjonalista spełnia wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem oraz udziela Użytkownikom porad w zakresie szeroko rozumianej dietetyki w ramach prowadzonej działalności zawodowej i profesjonalnej;

(k) Usługodawca – HERMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Jasnej 7 lok. 1, 20-077 Lublin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121569, nr NIP 5640001583, nr REGON 110002927;

(l) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Kcalmar.com, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Kcalmar.com jest platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usług o charakterze medycznym świadczonych przez Profesjonalistów. Dzięki korzystaniu z Kcalmar.com Użytkownicy mogą uzyskać od Profesjonalistów porady pozwalające na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania.

2.2 Usługi świadczone przez Usługodawcę i Profesjonalistów nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia.

2.3 Wprowadzenie zmian w diecie zgodnie z poradami udzielanymi przez Profesjonalistów może przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Użytkowników, nie może jednak być traktowane jako alternatywa wobec porad lekarskich.

2.4 Usługodawca zachęca Użytkowników do prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności regularnego uprawniania aktywności fizycznej. Połączenie porad uzyskanych w związku z korzystaniem z Kcalmar.com z właściwym poziomem aktywności fizycznej może przyczynić się do osiągnięcia przez Użytkowników lepszych efektów podejmowanych starań. Przed rozpoczęciem aktywności fizycznej Usługodawca zaleca kontakt z lekarzem w celu ustalenia czy nie zachodzą przeciwwskazania zdrowotne dla uprawniania

określonych rodzajów aktywności fizycznej przez Użytkownika.

2.5 Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma świadomość, że:

(a) do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę i Profesjonalistów usług świadczonych w ramach Kcalmar.com niezbędne jest systematyczne i rzetelne uzupełnianie informacji na Koncie Użytkownika;

(b) przed przystąpieniem do stosowania diety, zaleconej Użytkownikowi przez Profesjonalistę, Użytkownik powinien odbyć konsultację z lekarzem właściwej specjalizacji celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań o charakterze chorobowym lub medycznym, które mogłyby stać na przeszkodzie stosowaniu wybranego sposobu żywienia, w szczególności Użytkownik powinien upewnić się czy nie posiada alergii pokarmowych, które wykluczają zastosowanie w diecie określonych produktów;

(c) indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej masy ciała Użytkownika, jednak Użytkownik nie powinien dążyć do osiągnięcia wagi mniejszej niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia;

(d) korzystając z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.com Użytkownik winien ściśle stosować się do zaleceń Profesjonalistów;

(e) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, mimo że przygotowywane są one w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.

2.6 Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej https://kcalmar.com/regulamin/.

2.7 Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://kcalmar.com/kontakt/, oraz za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@kcalmar.com.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

3.1. W celu korzystania z usług Kcalmar.com konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

(a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW, które zapewnia możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli;

(b) przeglądarka z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;

(c) aktywne połączenie z siecią Internet o zalecanej prędkości minimum 10Mbps;

(d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.2. Korzystanie z usług Kcalmar.com jest możliwe także za pomocą pobranej przez Użytkownika aplikacji mobilnej na elektroniczne urządzenia mobilne.

3.3. W przypadku korzystania z usług szkoleń online urządzenie Użytkownika musi spełniać wymagania systemu, z którego Usługodawca będzie korzystał do przeprowadzenia szkolenia oraz powinno być wyposażone w głośniki lub słuchawki.

3.4. Usługodawca rekomenduje korzystanie z Kcalmar.com za pośrednictwem najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Korzystanie z Kcalmar.com z

wykorzystaniem innego oprogramowania lub nieaktualnych wersji przeglądarek internetowych wskazanych powyżej jest możliwe, przy czym niektóre funkcjonalności Kcalmar.com mogą nie działać prawidłowo.

3.5. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń łączących się z nią, obciążają wyłącznie Użytkownika.

3.6. Usługodawca wskazuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Kcalmar.com może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W celu ograniczenia ryzyka Usługodawca zaleca korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego oraz regularne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy.

3.7. Usługodawca oświadcza, że użycie oprogramowania, którego zadaniem jest blokowanie treści reklamowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Kcalmar.com. W przypadku wystąpienia takich trudności, Użytkownik powinien wyłączyć ww. oprogramowanie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Kcalmar.com, jeśli Użytkownik nie wyłączy ww. oprogramowania.

3.8. Usługodawca oświadcza, że zablokowanie przez Użytkownika używania plików cookies, o których mowa w punkcie 17 Regulaminu, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Kcalmar.com.

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

4.1. Podczas korzystania z usług Kcalmar.com Użytkownik nie może:

(a) posługiwać się Materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym nawołującymi do nienawiści na tle religijnym, rasowym, politycznym lub seksualnym a także naruszającymi prawa Usługodawcy lub osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub innymi normami powszechnie przyjętymi;

(b) publikować Materiałów oraz informacji o charakterze m.in. erotycznym, rasistowskim lub innym mogącym godzić w odczucia innych Użytkowników lub Profesjonalistów;

(c) publikować Materiałów dotyczących lub należących do osób trzecich bez ich zgody;

(d) publikować danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej, pisemnej zgody;

(e) spamować – przez co rozumie się korzystanie z Kcalmar.com w sposób utrudniający korzystanie Profesjonalistom, Użytkownikom lub innym osobom.

4.2. Użytkownikowi nie wolno, przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług świadczonych w ramach

Kcalmar.com:

(a) prowadzić sprzedaży, akwizycji, reklamy żadnych usług ani produktów podmiotów trzecich, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na tego rodzaju działania;

(b) prowadzić agitacji politycznej oraz światopoglądowej;

(c) prowadzić działań zmierzających do komunikowania się z Profesjonalistami, z którymi udało nawiązać się kontakt za pośrednictwem Kcalmar.com z pominięciem Kcalmar.com;

(d) publikować na Kcalmar.com adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Kcalmar.com.

4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Kcalmar.com, które naruszają postanowienia Regulaminu lub prawa osób trzecich.

5. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

5.1. Usługi Kcalmar.com świadczone są drogą elektroniczną.

5.2. Usługi Kcalmar.com dzielą się na następujące kategorie:

(a) usługi bezpłatne;

(b) usługi płatne.

5.3. Usługi bezpłatne świadczone w ramach Portalu Kcalmar.com mają charakter usług medycznych i obejmują w szczególności:

(a) dostęp do udostępnionych nieodpłatnie planów dietetycznych, które zostały opracowane przez Profesjonalistów;

(b) bezpłatny dostęp do udostępnionych materiałów dotyczących zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywania dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników;

(c) dostęp do aplikacji mobilnej „Kcalmar – dieta i przepisy” która umożliwia dostęp do wybranych Materiałów Kcalmar.com z poziomu urządzeń mobilnych.

(d) możliwość umówienia wizyty u Profesjonalisty („Kalendarz wizyt”);

(e) możliwość zadawania pytań Profesjonalistom („Zapytaj Dietetyka”);

5.4. Usługi odpłatne świadczone Użytkownikowi w ramach Portalu Kcalmar.com przez Usługodawcę obejmują w szczególności:

(a) dostęp do płatnych planów dietetycznych przygotowanych przez Profesjonalistów;

(b) dostęp do płatnych indywidualnych planów dietetycznych z funkcjami motywującymi, składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych planów żywieniowych tworzonych przez Profesjonalistów, w oparciu o założenia, wytyczne i postępy Użytkownika;

(c) bieżące konsultacje z Profesjonalistami wykonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub aplikacji dotyczące szeroko rozumianej dietetyki.

(d) szkolenia on-line z zakresu żywienia człowieka i dietetyki dla Użytkowników („Szkolenia online”);

6. KALENDARZ WIZYT

6.1. W ramach Kalendarza wizyt Użytkownik uzyskuje możliwość zarezerwowania wizyty w gabinecie Profesjonalisty za pośrednictwem Usługodawcy.

6.2. Informacje zawarte w Kalendarzach wizyt są wprowadzane samodzielnie przez Profesjonalistów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub aktualność danych wprowadzonych do kalendarza przez Profesjonalistów. W szczególności, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbycia wizyty w gabinecie Profesjonalisty, w przypadku podania nieprawidłowych danych przez Profesjonalistów.

6.3. Użytkownicy powinni informować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach dot. aktualności kalendarzy Profesjonalistów. Usługodawca podejmie kroki niezbędne do wyjaśnienia zgłoszonych nieprawidłowości kontaktując się z Profesjonalistami.

7. ZAPYTAJ DIETETYKA

7.1. Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań Profesjonalistom w sekcji „Zapytaj dietetyka” dostępnej pod adresem http://kcalmar.com/zapytaj-dietetyka/

7.2. Usługodawca ma prawo edycji, skracania i poprawiania pytań przesłanych przez Użytkowników, w szczególności, gdy pytania zawierają treści obraźliwe lub dane pozwalające na identyfikację Użytkownika.

8. SZKOLENIA ONLINE

8.1. W ramach Kcalmar.com Użytkownicy mają możliwość korzystania z oferty bezpłatnych i odpłatnych szkoleń z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. Aktualna oferta szkoleń wraz z harmonogramem i ich cenami dostępne są w Kcalmar.com.

8.2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja na szkolenie poprzez stronę internetową Usługodawcy lub aplikację Kcalmar.com oraz – w przypadku szkoleń płatnych - dokonanie płatności za szkolenie.

8.3. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia udziału w szkoleniu od Użytkownika oraz przekazuje Użytkownikowi informacje niezbędne do udziału w szkoleniu (np. adres strony internetowej, indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej, itp.) po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.

8.4. Użytkownik ma prawo do zadawania pytań w trakcie szkolenia, w formie wiadomości cyfrowych wysyłanych przy pomocy oprogramowania użytego do prowadzenia szkolenia.

8.5. Użytkownik będzie miał dostęp do wybranych materiałów ze szkoleń w formie cyfrowej, o ile rejestrując się na szkolenie użył adresu e-mail podanego przy rejestracji w Kcalmar.com.

Szczegółowe warunki dostępu do materiałów ze szkoleń określone są odrębnie dla każdego szkolenia.

8.6. Użytkownik może uzyskać certyfikat poświadczający fakt odbycia szkolenia. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu oraz jego forma są określone odrębnie dla każdego szkolenia.

8.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów z urządzeniem Użytkownika lub nieprzestrzegania instrukcji przekazanych przez Usługodawcę.

8.8. Usługodawca ma prawo odwołać szkolenie najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą jego rozpoczęcia w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników szkolenia (określona odrębnie dla każdego szkolenia – informacja o minimalnej liczbie Uczestników widoczna jest przy opisie danego szkolenia). Usługodawca może odwołać szkolenie aż do zaplanowanej godziny jego rozpoczęcia w przypadku zaistnienia problemów technicznych, które uniemożliwiają organizację szkolenia lub problemów, które

uniemożliwiają obecność prowadzącego szkolenie.

8.9. Usługodawca informuje Użytkowników o odwołaniu szkolenia drogą e-mailową wskazując nowy termin szkolenia. W takiej sytuacji Użytkownik może – wedle własnego wyboru – (i) potwierdzić udział w szkoleniu w nowym terminie lub (ii) dokonać wyboru innego szkolenia z oferty Usługodawcy, przy czym szkolenie wybrane przez Użytkownika musi być w tej samej lub niższej cenie co odwołane szkolenie. W szczególnych sytuacjach, na prośbę Użytkownika, możliwy jest również zwrot kosztów odwołanego

szkolenia na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

8.10. Płatność za szkolenia możliwa jest na zasadach opisanych w punkcie 12.

9. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG KCALMAR.COM

9.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę jest zawarcie Umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Portalu Kcalmar.com po uprzednim:

(a) w przypadku rejestracji bez użycia Konta Zewnętrznego:

(i) wypełnieniu formularza rejestracyjnego;

(ii) wskazaniu adresu aktywnego konta poczty elektronicznej, którego Użytkownik używać będzie do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług

Kcalmar.com;

(iii) zaakceptowaniu Regulaminu.

(b) w przypadku rejestracji z użyciem Konta Zewnętrznego – stosownie do postanowień punktu 6.

9.2. Na etapie dokonywania rejestracji w Kcalmar.com Użytkownik określa samodzielnie hasło do Konta Użytkownika. Login stanowi aktywny adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

9.3. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Portalu Kcalmar.com, w tym przede wszystkim Loginu i powiązanego z nim hasła, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

9.4. Świadczenie usług bezpłatnych Kcalmar.com rozpoczyna się w momencie dokonania prawidłowej rejestracji w Kcalmar.com, bez względu na wybraną metodę rejestracji. Rozpoczęcie świadczenia usług bezpłatnych nie wpływa na możliwość wykonania przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 11 Regulaminu.

9.5. Świadczenie odpłatnych usług Kcalmar.com rozpoczyna się nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia zawarcia Umowy chyba, że Użytkownik złoży oświadczenie, o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 11 ust. 1.

10. REJESTRACJA Z WYKORZYSTANIEM KONTA ZEWNĘTRZNEGO

10.1. Korzystanie z materiałów udostępnionych w ramach Portalu Kcalmar.com jest również możliwe poprzez podanie Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego.

10.2. Rejestracja z użyciem Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego Użytkownika wymaga uprzedniego potwierdzenia, że dane, które Użytkownik wcześniej zapisał w Serwisie Zewnętrznym, mogą być przekazane do Usługodawcy.

10.3. Proces rejestracji poprzez podanie Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego zakończy się w momencie wybrania przycisku „Załóż konto”, a Użytkownik po zakończonej rejestracji może zarządzać w swoim Profilu pobranymi Danymi Konta Zewnętrznego.

10.4. Po dokonaniu rejestracji Danymi Konta Zewnętrznego, przy kolejnych logowaniach do Konta Użytkownik posługuje się Loginem i hasłem z Konta Zewnętrznego.

10.5. Usunięcie Konta Zewnętrznego połączonego z Kontem w Kcalmar.com lub rezygnacja z połączenia z Kontem Zewnętrznym nie powoduje usunięcia Konta Użytkownika w Kcalmar.com, ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta może spowodować trudności w logowaniu.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest indywidualny plan dietetyczny przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

11.3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest o świadczenie którejkolwiek z pozostałych usług płatnych oferowanych za pośrednictwem Kcalmar.com, jeżeli wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

11.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego do Usługodawcy w trybie właściwym dla składania reklamacji (punkt 10 Regulaminu). Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.5. W przypadku przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.6. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe.

11.7. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

11.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przy pierwotnej transakcji.

12. PŁATNOŚCI

12.1. Koszt korzystania z płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę określony jest każdorazowo na stronie internetowej Kcalmar.com.

12.2. Płatności za usługi można dokonać:

(a) kartą kredytową lub debetową;

(b) e-przelewem;

(c) poprzez zlecenie obciążenia konta;

(d) za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń.

12.3. W przypadku płatności poprzez zlecenie obciążenia konta, wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy będzie automatycznie obciążany cykliczną opłatą za korzystanie z usług Kcalmar.com w odstępach cyklicznych.. Użytkownik może w każdej chwili anulować zlecenie obciążenia konta. W

takim wypadku, po zakończeniu ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego, kolejna opłata nie zostanie pobrana z konta Użytkownika.

12.4. Żadne koszty za usługi świadczone w ramach Portalu Kcalmar.com nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.

13. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH

13.1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Kcalmar.com należy przesyłać drogą elektroniczną na adres reklamacja@kcalmar.com z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji w Kcalmar.com.

13.2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:

(a) Login lub imię i nazwisko Użytkownika;

(b) Datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

(c) Szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

13.3. Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień, w którym Usługodawca otrzymał wiadomość na adres wskazany w punkcie 13.1.

13.4. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, zawierającego elementy wskazane w punkcie 13.2. W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w punkcie 13.2 termin ten biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

13.5. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail, z którego została ona zgłoszona.

13.6. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek Materiał zamieszczony w Kcalmar.com przez Użytkownika narusza prawa lub dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej, osoba ta powinna skontaktować się z Usługodawcą w trybie właściwym dla reklamacji.

14. ZMIANY REGULAMINU I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

14.1. O wszelkich planowanych przerwach w funkcjonowaniu Kcalmar.com Usługodawca będzie informować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku przerw spowodowanych awariami, Usługodawca będzie dążyć do ich jak najszybszego usunięcia.

14.2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w następujących sytuacjach:

(a) zmiana zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Kcalmar.com;

(b) zmiana rozwiązań technologicznych wykorzystywanych do świadczenia usług Kcalmar.com

(c) zmiana przepisów prawa, która wymusza zmianę warunków świadczenia usług

Kcalmar.com;

14.3. O wszelkich zmianach Regulaminu, Usługodawca będzie informować Użytkowników minimum na 14 dni przed ich wejściem w życie.

14.4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy przed wejściem w życie zmian Regulaminu oznacza ich akceptację i wolę kontynuowania umowy na zmienionych warunkach.

15. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA (ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

15.1. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć Konto Użytkownika w Portalu Kcalmar.com.

15.2. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje:

(a) wypowiedzeniem umowy o świadczenie odpłatnych usług Kcalmar.com;

(b) wypowiedzeniem przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Kcalmar.com, a w przypadku gdy Użytkownik korzystał jednocześnie z usług odpłatnych, ze skutkiem na koniec ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego;

(c) utratą dostępu do wszelkich Materiałów i innych informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika oraz ich usunięciem.

15.3. W przypadku gdy Użytkownik narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania tego rodzaju działań, wyznaczając 14-dniowy termin do usunięcia naruszeń.

15.4. W przypadku niezaprzestania powyższych działań we wskazanym terminie Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika na okres minimum 24 godzin oraz usunąć w tym czasie Materiały Użytkownika, które naruszają prawa osób trzecich. Użytkownik może odwołać się od działań Usługodawcy w trybie właściwym dla reklamacji (punkt 13 Regulaminu).

15.5. Jeśli Użytkownik po odblokowaniu Konta w dalszym ciągu narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich Usługodawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie odpłatnych usług Kcalmar.com oraz umowę o świadczenie nieodpłatnych usług Kcalmar.com.

15.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, gdy Użytkownika narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich. W szczególności, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu dokonanych płatności za usługi.

16. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I PLIKI COOKIES

16.1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasad wykorzystywania plików cookies przez Usługodawcę opisane zostały w Polityce prywatności.

17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

17.1. Właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Kcalmar.com, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów wykorzystanych w Kcalmar.com oraz praw własności przemysłowej, jest Usługodawca. Żadne z postanowień Regulaminu nie przenosi jakichkolwiek uprawnień do rozporządzania tymi prawami, za wyjątkiem wyraźnie przyznanych w Regulaminie, na rzecz Użytkowników.

17.2. Usługodawca udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.com, ograniczonej w czasie okresem korzystania z Usług, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Kcalmar.com, wyłącznie na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z Kcalmar.com. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia niniejszej licencji wliczone jest w ceny poszczególnych usług Kcalmar.com określonych w

Cenniku.

17.3. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje uprawnienie Użytkownika do wyświetlania materiałów na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Portalu Kcalmar.com oraz zapisywania materiałów na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej i drukowania w pojedynczym egzemplarzu.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania.

18.2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

18.3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.

18.4. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń spowodowanych korzystaniem przez Użytkownika z Kcalmar.com w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych w celu ochrony Usługodawcy przed takimi roszczeniami oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie Usługodawca poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z takimi roszczeniami.

Powiązane dokumenty:

1. Regulamin Kcalmar.com w wersji PDF