Tworzymy nowoczesną dietetykę

Regulamin świadczenia usług dla Profesjonalistów w ramach Portalu Kcalmar.pro

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – podmiot, który świadczy usługę udostępniania zasobów Portalu Kcalmar.pro i jednocześnie zarządza danymi osobowymi dobrowolnie przekazanymi przez Profesjonalistów, z wyłączeniem danych Pacjentów, których administratorem jest Profesjonalista;

 2. Baza danych Profesjonalistów - zbiór informacji, danych i zdjęć udostępnionych przez Profesjonalistów Portalu Kcalmar.pro, które są za ich zgodą zbierane, przechowywane i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Usługodawcę usług.

 3. Fikcyjny Pacjent – miejsce w Portalu Kcalmar.com, utworzone przez Usługodawcę, które symuluje użytkownika Portalu Kcalmar.com w celu świadczenia przez Usługodawcę usług w Portalu Kcalmar.pro;

 4. Jadłospis – spis produktów żywnościowych będących podstawą codziennych posiłków przeznaczony dla indywidualnego Pacjenta, stworzony przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach Portalu Kcalmar.pro;

 5. Jadłospis masowy – Jadłospis, który Profesjonalista może wykorzystywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, który nie jest przeznaczony dla indywidualnego Pacjenta, a dla grupy osób o podobnych potrzebach żywieniowych;

 6. Kcalmar.pro – zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalistów na mocy Umowy oraz aplikacji stworzonej do korzystania z usług;

 7. Konto Fikcyjnego Pacjenta – utworzone przez Profesjonalistę miejsce w Portalu Kcalmar.pro, dzięki któremu Profesjonalista może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę bez konieczności tworzenia Konta Pacjenta i potwierdzania tego Konta przez Pacjenta poprzez podawanie adresu e-mail, które następnie za zgodą Pacjenta może zostać przekształcone w Konto Pacjenta;

 8. Konto Pacjenta – dostępne dla Pacjenta miejsce w Portalu Kcalmar.com, utworzone przez Usługodawcę lub Profesjonalistę, a potwierdzone przez Pacjenta, za pośrednictwem którego Pacjent otrzymuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę;

 9. Konto Profesjonalisty – dostępne dla Profesjonalisty miejsce w Portalu Kcalmar.pro, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi oraz otrzymuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę;

 10. Login – nazwa Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro, jaka została mu nadana przez usługodawcę na etapie rejestracji w Portalu Kcalmar.pro, którą to nazwą jest aktywny adres poczty elektronicznej podany przez Profesjonalistę na etapie rejestracji w Portalu Kcalmar.pro;

 11. Materiały – wszelkie informacje zamieszczane przez Profesjonalistę na stronach Portalu Kcalmar.pro w formie tekstowej (szablony Jadłospisów, wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, artykuły, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem;

 12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach Portalu Kcalmar.pro, który określa prawa i obowiązki Profesjonalistów, Pacjentów i innych użytkowników Portalu Kcalmar.pro oraz Usługodawcy wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu;

 13. Pacjent – użytkownik Portalu Kcalmar.com, który może korzystać z Materiałów udostępnianych w ramach Portalu Kcalmar.com, a wprowadzonych przez Profesjonalistę w ramach Portalu Kcalmar.pro lub przez Usługodawcę;

 14. Portal Kcalmar.com – serwis w postaci stron internetowych umieszczonych pod adresem: www.kcalmar.com wraz ze wszystkimi stronami powiązanymi oraz podstronami stanowiącymi jego część, przy wykorzystaniu którego Usługodawca świadczy Profesjonalistom, Pacjentom i innym użytkownikom usługi elektroniczne Kcalmar.com

 15. Portal Kcalmar.pro – serwis w postaci stron internetowych umieszczonych pod adresem: www.kcalmar.com wraz ze wszystkimi stronami powiązanymi oraz podstronami stanowiącymi jego część, przy wykorzystaniu którego Usługodawca świadczy Profesjonalistom usługi elektroniczne Kcalmar.pro;

 16. Profesjonalista – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Portalu Kcalmar.pro oraz spełniająca wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem, jak również dokonała akceptacji Regulaminu, która zajmuje się, zarówno zawodowo jak również nie czerpiąc z tego żadnych korzyści majątkowych, udzielaniem porad innym osobom w zakresie szeroko rozumianej dietetyki;

 17. Profil – strona w ramach Portalu Kcalmar.pro, zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez Profesjonalistę dobrowolnie w Portalu Kcalmar.pro, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 18. Usługodawca – HERMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Jasnej 7 lok. 1, 20-077 Lublin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121569, nr NIP 5640001583, nr REGON 110002927, świadczący usługi drogą elektroniczną;

 19. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w ramach Portalu Kcalmar.pro, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Profesjonalistą, o treści ustalonej Regulaminem.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Kcalmar.pro jest kompleksową platformą internetową łączącą w swojej funkcjonalności wiele usług mających na celu m.in. wsparcie Profesjonalistów w wykonywaniu zawodu dietetyka, lekarza, trenera fitness, jak również innego sposobu, w tym bezpłatnego, udzielania porad innym osobom w zakresie szeroko rozumianej dietetyki oraz pomocy Pacjentom we wprowadzaniu i przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zbilansowanego i zdrowego odżywiania.

 2. Nazwa Kcalmar.pro, jego model biznesowy, szata graficzna, narzędzia informatyczne i bazy danych podlegają ochronie prawnej.

 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalistów w ramach Portalu Kcalmar.pro, stanowiących w szczególności:

  1. komponowanie przez Profesjonalistów własnych Jadłospisów z użyciem bazy produktów przygotowanych przez Usługodawcę, jak również produktów dodanych samodzielnie przez Profesjonalistów do Konta Profesjonalisty oraz utworzenie profilu publicznego, zweryfikowanego lub niezweryfikowanego przez Usługodawcę, w postaci podstrony Portalu Kcalmar.pro posiadającej unikalny adres URL;

  2. komponowanie przez Profesjonalistów autorskich Jadłospisów oraz utworzenie profilu publicznego zgodnie z punktem 1 oraz obsługa Pacjentów zarejestrowanych w Portalu Kcalmar.com przypisanych do Konta danego Profesjonalisty, w tym przyjmowanie określonej liczby zleceń od Pacjentów i tworzenie Kont Fikcyjnych Pacjentów oraz Kont Pacjentów pozwalających, po uprzedniej weryfikacji przez danego Pacjenta, do przesyłania Materiałów umieszczonych w Portalu Kcalmar.pro;

  3. utworzenie profilu publicznego oraz komponowanie przez Profesjonalistów autorskich Jadłospisów zgodnie z punktem 1, które to Jadłospisy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ich przez Usługodawcę, mogą zostać umieszczone w Portalu Kcalmar.com i być dostępne do pobrania dla wszystkich Pacjentów zarejestrowanych w Portalu Kcalmar.com;

  4. utworzenie profilu publicznego oraz komponowanie przez Profesjonalistów Jadłospisów Masowych zgodnie z punktem 1, w ramach których możliwe będzie wskazanie ilości osób, dla których przeznaczony jest dany Jadłospis, co spowoduje automatyczne dopasowanie ilości produktów koniecznych do wykonania potrawy.

 4. Właścicielem i Administratorem Portalu Kcalmar.pro jest Usługodawca.

 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 6. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Profesjonalistę z poszczególnych usług Portalu Kcalmar.pro po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu i dokonaniu prawidłowej rejestracji.

 7. Materiały udostępniane Profesjonalistom w ramach usług Portalu Kcalmar.pro oraz wygląd i treść Portalu Kcalmar.pro, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 8. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia i nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Usługodawcę na Profesjonalistę majątkowych praw autorskich w części lub w całości do jakichkolwiek Materiałów umieszczanych w ramach Portalu Kcalmar.pro lub innych utworów, do których autorskie prawa majątkowe pozostają w dyspozycji Usługodawcy.

 9. Profesjonaliści mają pełną świadomość, że ze względu na specyfikę publicznego charakteru Internetu, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi Portalu Kcalmar.pro, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Profesjonalistą.

 10. Usługodawca zastrzega, że dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu Kcalmar.pro może być utrudniony lub niemożliwy ze względu na siłę wyższą, awarię sprzętu, prowadzenie prac konserwatorskich systemów informatycznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Portalu Kcalamar.com, niedozwoloną ingerencję Profesjonalistów lub osób trzecich, jak również z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowego korzystania z Portalu Kcalmar.pro, jeśli wystąpią okoliczności opisane w ust. 10, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Profesjonalistów.

 12. Użytkownik jest w pełni świadomy, że korzystanie z oprogramowania takiego jak m.in Adblock Plus lub Flashblock, itp., którego zadaniem jest blokowanie treści uznanych za reklamowe może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z usług Portalu Kcalmar.pro, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usług w ramach Portalu Kcalmar.pro, jeśli Profesjonalista nie wyłączy lub odinstaluje oprogramowania, o którym mowa wyżej.

 13. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu usług w ramach Portalu Kcalmar.pro Usługodawca informuje w sposób powszechnie przyjęty w takich okolicznościach oraz zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby utrudnienia były usuwane w najszybszym możliwym terminie, a prace konserwatorskie przeprowadzane były w sposób najmniej uciążliwy dla Profesjonalistów.

 14. Publikowane przez Profesjonalistów w Portalu Kcalmar.pro treści są ich prywatnymi opiniami i Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

 15. Profesjonalista umieszczając Materiały w ramach Portalu Kcalmar.pro dobrowolnie i jednocześnie nieodpłatnie przekazuje majątkowe prawa autorskie do utworów, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) mogą zostać przez niego przekazane, z zastrzeżeniem iż Usługodawca może jedynie nieodpłatnie przekazać powyższe Materiały Pacjentom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Materiałów od danego Profesjonalisty, a wszelkie inne użycie Materiałów wymaga odrębnego porozumienia w tym zakresie.

 16. Zakazane jest dostarczanie przez Profesjonalistów treści o charakterze bezprawnym m.in. nawołujących do nienawiści na tle religijnym, rasowym itp. oraz w inny sposób sprzecznych z ogólnymi warunkami korzystania z Portalu Kcalmar.pro określonymi w §4 Regulaminu.

 17. Profesjonalista może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 ust. 3 Regulaminu.

 18. Profesjonalista odstępujący od umowy składa oświadczenie woli w formie pisemnej na adres siedziby wskazany przez Usługodawcę, tj. ul. Jasna 7 lok. 1, 20-077 Lublin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kcalmar.com.

 19. Za dzień odstąpienia uważa się dzień, w którym dokonano nadania oświadczenia o odstąpieniu u operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej lub wprowadzenia odstąpienia do systemu internetowego, tak aby Usługodawca mógł się z tym zapoznać.

 20. W przypadku złożenia w terminie skutecznego odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Profesjonaliście wszystkie płatności w terminie do 14 dnia od dnia, w którym zostało złożone skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 21. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie w jakiej płatność została dokonana, chyba że Profesjonalista wskaże inny sposób zwrotu płatności, z zastrzeżeniem iż wybrana forma zwrotu nie obciąża Profesjonalisty, jednakże nie może on wskazać formy, która może zostać uznana za niestandardową przy tego rodzaju Umowach.

 22. W celu uproszczenia procedury Profesjonalistom, przykładowy formularz odstąpienia od Umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu, którego wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Usługodawcy.

 23. Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną bądź telefoniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 24. Świadczenie usług w ramach Portalu Kcalmar.pro oraz wszelka komunikacja z Usługodawcą odbywa się w języku polskim.

 25. Językiem właściwym do ustalania treści Regulaminu, oświadczeń oraz świadczenia usług jest język polski.

 26. Prawem właściwym w stosunku do Regulaminu oraz Umowy zawartej na jego podstawie jest prawo polskie.

 27. Materiały umieszczane w ramach Portalu Kcalmar.pro nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii, a Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania jakichkolwiek informacji zawartych w Portalu Kcalmar.pro.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Dla korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro poprzez stronę internetową konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, z siecią Internet;

  4. posiadanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt. 2 zainstalowanej przeglądarki internetowej.

 2. Wybrane usługi świadczone w ramach Portalu Kcalmar.pro dostępne są wyłącznie dla Profesjonalistów, którzy:

  1. posiadają Konto w Portalu Kcalmar.pro i zalogowali się do swojego Konta w Portalu Kcalmar.pro,

  2. opłacili uprzednio poszczególne usługi świadczone w ramach Portalu Kcalmar.pro, jeśli świadczone są one przez Usługodawcę odpłatnie,

  3. przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro polegających na rekomendowaniu planów dietetycznych poszczególnym Pacjentom upewnili się, że dany Pacjent ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzone są także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla Pacjentów w ramach usług Portalu Kcalmar.pro, z zastrzeżeniem, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek roszczeń skierowanych w stosunku do Usługodawcy związanych z korzystaniem przez Profesjonalistę z Portalu Kcalmar.pro, Profesjonalista zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub zobowiązania (wynikające z prawa karnego lub cywilnego, włączając w to koszty słusznie poniesione w związku z jakimkolwiek roszczeniem) poniesione lub podjęte przez Usługodawcę w związku z naruszeniem przez Profesjonalistę lub osoby, którymi posługuje się w celu realizacji Umowy, niniejszego Regulaminu.

 3. Konto w Portalu Kcalmar.pro może posiadać Profesjonalista, który spełnił łącznie następujące warunki:

  1. wypełnił formularz rejestracyjny, wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Portalu Kcalmar.pro, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z chwilą dokonania rejestracji, która to Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony;

  2. aktywował Konto Profesjonalisty potwierdzając zgłoszenie zgodnie z instrukcją przesłaną Profesjonaliście za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres.

 4. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu Konta Profesjonalisty zostaje automatycznie dodany do bazy newsletter.

 5. Profesjonalista ma prawo wypisać się z bazy newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.

§4 Ogólne warunki korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro

 1. Profesjonalista zobowiązany jest przekazać Usługodawcy wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Usługodawca ocenia spełnianie przez Profesjonalistę określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Portalu Kcalmar.pro oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

 2. Profesjonalista może utworzyć profil publiczny, który będzie dostępny dla Pacjentów zarejestrowanych w ramach Portalu Kcalmar.com, dzięki któremu Profesjonalista będzie mógł się kontaktować się z danym Pacjentem oraz przygotować dla niego indywidualny Jadłospis.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji uprawnień i umiejętności danego Profesjonalisty poprzez żądanie przesłania oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i umiejętnościach, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, skanu legitymacji lub dyplomu lub też innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia i umiejętności danego Profesjonalisty.

 4. Pozytywna weryfikacja dokonana przez Usługodawcę umożliwia zmianę Konta Profesjonalisty, który przesłał odpowiednie dokumenty określone w ust. 3, na Konto zweryfikowane przez Usługodawcę, natomiast brak przesłania żądanych dokumentów będzie traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i może skutkować dezaktywacją lub usunięciem Konta Profesjonalisty.

 5. Profesjonalista zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Portalu Kcalmar.pro, w tym przede wszystkim Loginu i powiązanego z nim hasła, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

 6. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta w Portalu Kcalmar.pro.

 7. Profesjonalista zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta w Portalu Kcalmar.pro i nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta w Portalu Kcalmar.pro, jak również udostępnionych mu Materiałów, do używania osobom trzecim.

 8. Jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów, do których majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy, bez zgody Usługodawcy, będzie się wiązało z odpowiedzialnością odszkodowawczą w pełnym zakresie, tj. zarówno w kwestii szkody rzeczywistej jak i utraconych przez Usługodawcę korzyści.

 9. Profesjonalista zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 10. Podczas korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro Profesjonaliści nie mogą:

  1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub innymi normami powszechnie przyjętymi;

  2. publikować materiałów oraz informacji o charakterze m.in. erotycznym, rasistowskim itp.;

  3. publikować materiałów dotyczących lub należących do osób trzecich bez ich zgody;

  4. publikować danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej i pisemnej zgody;

  5. spamować – przez co rozumie się korzystanie z Portalu Kcalmar.pro w sposób utrudniający korzystanie innym Profesjonalistom, Pacjentom lub innym osobom.

 11. Login Profesjonalisty musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. być niepowtarzalny;

  2. nie być wulgarny ani obraźliwy;

  3. nie nawoływać do nienawiści na żadnym tle ze szczególnym uwzględnieniem tła narodowościowego, rasowego, etnicznego, wyznaniowego, zarówno w swoim znaczeniu oraz brzmieniu fonetycznym.

 12. Profesjonaliście nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro:

  1. prowadzić sprzedaży, akwizycji, reklamy żadnych usług ani produktów, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na tego rodzaju działania;

  2. prowadzić agitacji politycznej oraz światopoglądowej;

  3. prowadzić działań zmierzających do komunikowania się z Pacjentami z pominięciem Portalu Kcalmar.pro;

  4. upubliczniać informacji, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie, bez pisemnej zgody Usługodawcy;

  5. publikować na Portalu Kcalmar.pro adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Portalu Kcalmar.pro.

 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Materiałów umieszczonych przez Profesjonalistę w Portalu Kcalmar.pro obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 14. Dopuszcza się czasowe lub stałe zmiany parametrów poszczególnych usług Portalu Kcalmar.pro, w tym także całkowitego zaprzestania świadczenia usług.

 15. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których następuje używanie usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, obciąża wyłącznie Profesjonalistę.

§5 Usługi

 1. Usługami świadczonymi Profesjonaliście w ramach Portalu Kcalmar.pro przez Usługodawcę odpłatnie są wszystkie usługi, chyba że Usługodawca podejmie w tym zakresie odrębną decyzję, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w cenniku świadczonych usług oraz z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Usługodawca jest zobowiązany do klarowanego oznakowania wszystkich usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, które będą świadczone odpłatnie, wraz ze wskazaniem pełnej opłaty, którą Profesjonalista musi uiścić, by mógł uzyskać możliwość korzystania z tych usług.

 3. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z wszystkich usług Portalu Kcalmar.pro świadczonych Profesjonalistom może wymagać posiadania aktywnego Konta w Portalu Kcalmar.pro.

 4. Usługodawca może świadczyć w ramach Portalu Kcalmar.pro usługi nieodpłatne, które obejmują dostęp testowy do Portalu Kcalmar.pro przez 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania prawidłowej rejestracji, z zastrzeżeniem, iż niektóre funkcje mogą być przez Usługodawcę ograniczone lub wyłączone w czasie trwania dostępu testowego.

 5. Po zakończeniu okresu dostępu testowego, o którym mowa w ust. 4, Profesjonalista będzie mógł, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty określonej cennikiem, kontynuować korzystanie z Konta Profesjonalisty w ramach Portalu Kcalmar.pro.

 6. Usługi odpłatne świadczone Profesjonaliście w ramach Portalu Kcalmar.pro przez Usługodawcę obejmują w szczególności:

  1. komponowanie przez Profesjonalistów własnych Jadłospisów z użyciem bazy produktów przygotowanych przez Usługodawcę, jak również produktów dodanych samodzielnie przez Profesjonalistów do Konta Profesjonalisty oraz utworzenie profilu publicznego, zweryfikowanego lub niezweryfikowanego przez Usługodawcę, w postaci podstrony Portalu Kcalmar.pro posiadającej unikalny adres URL;

  2. komponowanie przez Profesjonalistów autorskich Jadłospisów oraz utworzenie profilu publicznego zgodnie z punktem 1 oraz obsługa Pacjentów zarejestrowanych w Portalu Kcalmar.com przypisanych do Konta danego Profesjonalisty, w tym przyjmowanie określonej liczby zleceń od Pacjentów i tworzenie Kont Fikcyjnych Pacjentów oraz Kont Pacjentów pozwalających, po uprzedniej weryfikacji przez danego Pacjenta, do przesyłania Materiałów umieszczonych w Portalu Kcalmar.pro;

  3. utworzenie profilu publicznego oraz komponowanie przez Profesjonalistów autorskich Jadłospisów zgodnie z punktem 1, które to Jadłospisy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ich przez Usługodawcę, mogą zostać umieszczone w Portalu Kcalmar.com i być dostępne do pobrania dla wszystkich Pacjentów zarejestrowanych w Portalu Kcalmar.com;

  4. utworzenie profilu publicznego oraz komponowanie przez Profesjonalistów Jadłospisów Masowych zgodnie z punktem 1, w ramach których możliwe będzie wskazanie ilości osób, dla których przeznaczony jest dany Jadłospis, co spowoduje automatyczne dopasowanie ilości produktów koniecznych do wykonania potrawy.

§6 Warunki korzystania z usług odpłatnych

 1. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro odpłatnie wymaga:

  1. posiadania aktywnego konta w Portalu Kcalmar.pro oraz podania prawdziwych informacji wymaganych przy rejestracji;

  2. posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

  3. wniesienia przez Profesjonalistę stosownej opłaty wynikającej z wybranej usługi w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę;

  4. posiadania urządzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 2, spełniającego wszystkie wymagania techniczne określone w § 3 ust. 1;

  5. dołożenia staranności w weryfikacji prawdziwości danych podawanych przez Pacjenta, takich jak wiek, wzrost, waga, dotychczasowa aktywność sportowa oraz cel stosowania planu dietetycznego, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 pkt 3.

 2. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późń. zm.) Profesjonaliście nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Profesjonalisty przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Profesjonalisty przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 3. Przepis ust. 3 ma również zastosowanie w przypadku, gdy Profesjonalista nie może być uznany za konsumenta na gruncie wspomnianej tam ustawy.

 4. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro nastąpi, na co Profesjonalista wyraża zgodę, nie wcześniej niż w dniu potwierdzenia zaksięgowania zapłaty w stosownej wysokości i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty w stosownej wysokości na rachunku bankowym Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od wyboru Profesjonalisty i innych warunków, jeżeli jest to konieczne w ramach danej odpłatnej usługi świadczonej w ramach Portalu Kcalmar.pro.

 5. Szczegółowy wykaz opłat za dostęp do Portalu Kcalmar.pro znajduje się na stronie internetowej www.kcalmar.pro.

 6. Żadne koszty za usługi świadczone w ramach Portalu Kcalmar.pro nie są naliczane bez wiedzy Profesjonalisty.

 7. Profesjonalista oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

  1. do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro niezbędne jest należyte współdziałanie Profesjonalisty polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych zaleceń;

  2. do użytkowania Portalu Kclamar.pro musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

  3. stosowanie przez danego Pacjenta diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania, a Profesjonalista oświadcza, iż przed przystąpieniem do rekomendowania Pacjentowi wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi Portalu Kcalmar.pro diety, poinformował Pacjenta, iż konieczne jest przeprowadzenie z odpowiednim lekarzem konsultacji celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia Pacjenta zgodnie z wybranym rodzajem diety oraz dopełnił wszelkich możliwych starań, żeby zweryfikować czy dany Pacjent faktycznie przeprowadził zalecane konsultacje, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 pkt 3;

  4. indywidualny plan dietetyczny umożliwia danemu Pacjentowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Pacjenta, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI);

  5. korzystając z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro Profesjonalista winien ściśle stosować się do wskazań Usługodawcy co do możliwości stosowania przez danego Pacjenta indywidualnych planów dietetycznych opracowanych przez osoby zatrudnione lub współpracujące z Usługodawcą;

  6. korzystając z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro Profesjonalista może modyfikować indywidualne plany dietetyczne opracowane przez osoby zatrudnione lub współpracujące z Usługodawcą, wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Usługodawcę;

  7. w przypadku dokonywania samodzielnych zmian przez Profesjonalistę w indywidualnych planach dietetycznych opracowanych przez osoby zatrudnione lub współpracujące z Usługodawcą, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju działania i może dochodzić z tego tytułu odszkodowania od Profesjonalisty z tytułu naruszenia praw autorskich;

  8. indywidualne plany dietetyczne, mimo iż przygotowywane będą dla danego Pacjenta w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Pacjenta efektów, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Usługodawca oświadcza, iż udziela Profesjonalistom, którzy korzystają z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro ograniczonej w czasie okresem świadczenia usług, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Materiałów udostępnionych w ramach usług Portalu Kcalmar.pro, wyłącznie jednak na użytek własny Profesjonalisty związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Portalu Kcalmar.pro.

 9. Materiały, o których mowa w ustępie poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu:

  1. wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez profesjonalistę do korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro;

  2. zapisywane w pamięci takiego urządzenia;

  3. zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w pojedynczym egzemplarzu.

 10. Rozpowszechnianie Materiałów przez Profesjonalistę w większej liczbie i czerpanie z tego tytułu korzyści materialnych będzie się wiązało z możliwością dochodzenia przez Usługodawcę przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia.

 11. Opłata wniesiona przez Profesjonalistę za daną usługę świadczoną w ramach Portalu Kcalmar.pro zawiera również wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 8.

 12. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zakupu Profesjonalista deklaruje wybór preferowanej formy płatności przy czym możliwość skorzystania z usługi odpłatnej następuje po sfinalizowaniu płatności.

 13. Płatności można dokonać zgodnie z aktualnymi możliwościami dostępnymi w Portalu Kcalmar.pro, w tym między innymi płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

§7 Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Profesjonalista wyraża zgodę, do anonimowego publikowania przez Usługodawcę, według jego własnego wyboru i uznania, treści kierowanych przez Profesjonalistę do Usługodawcy, pytań dotyczących funkcjonowania Portalu Kcalmar.pro oraz udzielonych na nie odpowiedzi celem stworzenia FAQ, tj. listy najczęściej zadawanych pytań przez Profesjonalistów Portalu Kcalmar.pro.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich możliwości funkcjonowania Portalu Kcalmar.pro do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej w Portalu Kcalmar.pro.

 3. Akceptacja Regulaminu przez Profesjonalistę równoznaczna jest ze złożeniem oświadczeń następującej treści:

  1. „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;

  2. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;

  3. „wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Portalu Kcalmar.pro”;

  4. „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro”;

  5. „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie i profilu są zgodne z prawdą”;

  6. „umieszczenie na Portalu Kcalmar.pro, w tym przede wszystkim na Koncie, danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”;

  7. „akceptuję fakt, że za zamieszczanie jakichkolwiek materiałów w Portalu Kcalmar.pro nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej pomiędzy mną a Usługodawcą”;

  8. „jestem świadomy, iż w zakresie danych, które zostały mi przekazane przez Pacjentów, pełnię rolę administratora danych osobowych”.

 4. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Profesjonalistów korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, w szczególności:

  1. w przypadku podania danych niezbędnych do założenia Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro;

  2. w celu świadczenia usług Portalu Kcalmar.pro;

  3. w celach statystycznych;

  4. w celach archiwalnych;

  5. w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych.

 5. Profesjonalista ma w każdym momencie wgląd do przetwarzanych danych osobowych i może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych Usługodawcy.

 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Profesjonalisty na podstawie zgody Profesjonalisty, jak również w części na podstawie upoważnienia ustawowego, oraz stosuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Profesjonalistów.

 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Profesjonalisty oraz zgłosił Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Profesjonalisty zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

 8. Podanie danych przez Profesjonalistę jest dobrowolne i Profesjonalista zachowuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 9. W razie zaprzestania świadczenia usług w ramach Portalu Kcalmar.pro, Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych ze wszystkich nośników informacji.

 10. Usługodawca oświadcza, co Profesjonalista przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług w ramach Portalu Kcalmar.pro niezbędne jest każdorazowo wskazanie Usługodawcy adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Profesjonalistę do korespondencji w związku z usługami świadczonymi w ramach Portalu Kcalmar.pro.

 11. Usługodawca oświadcza, co Profesjonalista przyjmuje do wiadomości, iż dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

§8 Informacje o cookies

 1. Do działania Portalu Kcalmar.pro stosuje się pliki „cookies”, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączeniu się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie usług Portalu Kcalmar.pro do indywidualnych potrzeb i preferencji Profesjonalisty, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro.

 2. „Cookies” to plik zazwyczaj zawierający nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia „cookies” oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki używanej przez Profesjonalistę.

 4. Profesjonalista może zmienić ustawienia plików „cookies” korzystając z opcji ustawień, zależnie od używanej przez danego Profesjonalistę przeglądarki.

 5. Przeglądarki internetowe standardowo przyjmują automatycznie pliki „cookies”, a Profesjonalista ma możliwość zmodyfikowania ustawień przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były blokowane w całości lub w jakiejś części.

 6. Zablokowanie przez Profesjonalistę używania plików „cookies” może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Portalu Kcalmar.pro.

 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 8. W Portalu Kcalmar.pro mogą być używane dwa rodzaje plików „cookies” – sesyjne oraz stałe, z czego „cookies” sesyjne pozostają na urządzeniu Profesjonalisty jedynie tymczasowo podczas korzystania z Portalu Kcalmar.pro, a „cookies” stałe pozostają na urządzeniu Profesjonalisty tak długo jak pozwala im czas istnienia lub do czasu aż zostaną usunięte.

 9. Portal Kcalmar.pro wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

  1. niezbędne – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Kcalmar.pro;

  2. funkcjonale – poprawiające funkcjonalność i wygodę korzystania z Portalu Kcalmar.pro;

  3. reklamowe – umożliwiające dobranie odpowiedniej treści wyświetlanych reklam do zainteresowań Profesjonalisty.

 10. Przez używanie Portalu Kcalmar.pro Profesjonalista wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką prywatności określoną w §7.

 11. Jeżeli Profesjonalista nie zgadza się na używanie przez Portal Kcalmar.pro plików „cookies”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Portalu Kcalmar.pro.

 12. Korzystając z Portalu Kcalmar.pro Profesjonalista może otrzymywać pliki „cookies” pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook a także od firm realizujących w Portalu Kcalmar.pro kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

§9 Przepisy porządkowe

 1. Usługodawca może zablokować korzystanie przez Profesjonalistę z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, przy wykorzystaniu których Profesjonalista upublicznia Materiały lub inne treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w sposób określony przez Usługodawcę.

 2. W zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, w przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń, Usługodawca może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Profesjonalistę możliwości korzystania z tych usług Portalu Kcalmar.pro.

 3. Odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Portalu Kcalmar.pro nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Usługodawcę, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

 4. Usługodawca zastrzega, na co Profesjonalista wyraża zgodę, iż Usługodawca może zablokować Konto Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro, w przypadku gdy Profesjonalista pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

 5. Profesjonalista oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Usługodawcę Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Profesjonalistę możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Portalu Kcalmar.pro, na co Profesjonalista wyraża zgodę.

 6. Profesjonalista oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Usługodawcę Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro zgodnie z Regulaminem nie wskazuje na fakt nienależytego świadczenia usług.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Profesjonalistę, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Usługodawcy, a odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Profesjonalistę będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

 8. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Portalu Kcalmar.pro może naruszać prawo do prywatności, jak również inne dobra osobiste, innego Profesjonalisty lub osoby trzeciej, osoba taka powinna zgłosić Usługodawcy swoje zastrzeżenia i w takim wypadku Usługodawca wezwie Profesjonalistę naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania.

 9. W przypadku, gdy Profesjonalista wezwany zgodnie z procedurą określoną w ust. 8 nie zaprzestanie naruszania takich praw, Usługodawca może podjąć decyzję o trwałym usunięciu spornych Materiałów z Portalu Kcalmar.pro w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.

 10. Procedura opisana w ustępach poprzednich nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

 11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku, przez zamieszczenie przez Profesjonalistę Materiałów w Portalu Kcalmar.pro, Profesjonalista zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami, w tym w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy oraz zobowiązuje się także zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Usługodawca poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw do znaku towarowego, dóbr osobistych i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

 12. Profesjonalista może bez podania przyczyny i w każdym czasie dezaktywować własne Konto w Portalu Kcalmar.pro, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i oznacza również, iż Usługodawca nie usunie całkowicie Materiałów i innych informacji związanych z Kontem danego Profesjonalisty, a jedynie wyłączy do niego dostęp, jak również nie usunie konta poczty elektronicznej z newslettera prowadzonego przez Usługodawcę, chyba że Profesjonalista, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej od Usługodawcy wiadomości mailowej, złoży odrębny wniosek w tym zakresie, na co Profesjonalista wyraża zgodę.

 13. Dezaktywowanie Konto danego Profesjonalisty może zostać ponownie aktywowane wyłącznie na wniosek danego Profesjonalisty i po spełnieniu wymogów określonych niniejszym Regulaminem, w tym również w zakresie dokonania odpowiedniej płatności na rzecz Usługodawcy.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo, na co Profesjonalista wyraża zgodę, do dezaktywowania lub trwałego usunięcia Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro, w przypadku, gdy Profesjonalista:

  1. rażąco narusza Regulamin;

  2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania Konta.

 15. 15. Dezaktywowanie lub trwałe usunięcie Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro powoduje utratę dostępu do wszelkich Materiałów i innych informacji zgromadzonych tam przez Profesjonalistę, a ponadto stanowi rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 16. Dezaktywowanie przez Profesjonalistę Konta w Portalu Kcalmar.pro skutkuje:

  1. wypowiedzeniem przez Profesjonalistę ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Portalu Kcalmar.pro,

  2. rozwiązaniem przez Profesjonalistę Umowy o świadczenie odpłatnych usług Portalu Kcalmar.pro na zasadach odpowiadających wypowiedzeniu umowy zlecenia.

 17. Dezaktywowanie lub usunięcie przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Portalu Kcalmar.pro z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty.

 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia Konta Profesjonalisty, który nie korzystał z Portalu Kcalmar.pro w okresie ostatnich 90 dni od czasu ostatniej płatności.

 19. Profesjonalista oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie, dezaktywowanie lub usunięcie Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro zgodne z Regulaminem, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Usługodawcy, o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

§10 Procedura reklamacyjna

 1. Procedura reklamacyjna stanowi tryb postępowania reklamacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. Profesjonalista zgodnie z procedurą reklamacyjną ma prawo do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem Umowy przez Usługodawcę w następujących formach:

  1. w formie pisemnej na adres Usługodawcy z dopiskiem Reklamacja;

  2. w formie elektronicznej przesłanej na adres reklamacja@kcalmar.com

 3. Profesjonalista ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu wystąpienia zdarzenia skutkującego koniecznością zgłoszenia reklamacji.

 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Profesjonalisty, w tym przede wszystkim dane personalne zgłoszone przy rejestracji oraz Login Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro.

 6. Formularz reklamacyjny przygotowany przez Usługodawcę, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu, dostępny jest w ramach Portalu Kcalmar.pro.

 7. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym prawidłowe zgłoszenie reklamacji dotarło do Usługodawcy.

 8. Rozpatrzenie reklamacji oraz wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Profesjonalistą będzie prowadzona za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wykorzystywanej w związku ze świadczeniem usługi Profesjonaliście.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Profesjonalisty w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Kcalmar.pro oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Profesjonalisty.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Usługodawcy przez czas nieokreślony.

 2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane jednostronnie przez Usługodawcę bez obowiązku wskazywania powodów, a szczególnie jeśli taka zmiana jest uwarunkowana zmianą przepisów prawa lub zmianą warunków świadczenia usług w ramach Portalu Kcalmar.pro.

 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji zgodnie z Regulaminem, a dodatkowo Usługodawca zobowiązany jest poinformować Profesjonalistę o zmianie Regulaminu, przy czym Profesjonalista może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Portalu Kcalmar.pro w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.

 4. Brak wypowiedzenia Umowy złożonego w terminie 30 dni przez Profesjonalistę wyrażającej brak zgody na zmianę Regulaminu przez Profesjonalistę oznacza akceptację zmiany.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu Kcalmar.pro, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu Kcalmar.pro oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem Kcalmar.pro.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa dotyczące umowy zlecenia.

 7. Ewentualne spory powstałe w związku z korzystaniem przez Profesjonalistę z usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 8. Usługodawca dopuszcza rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.

 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny lub też okaże się nieważny, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 10. Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3