Regulamin

REGULAMIN USŁUG KCALMAR.PRO DLA PROFESJONALISTÓW

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Cennik – wykaz cen usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Kcalmar.pro dostępny na stronie internetowej: https://kcalmar.com/dietetyk/cennik/

 2. Jadłospis – spis produktów żywnościowych będących podstawą codziennych posiłków przeznaczony dla indywidualnego Pacjenta, stworzony samodzielnie przez Profesjonalistę przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach Kcalmar.com;

 3. Jadłospis masowy – Jadłospis, przeznaczony do tworzenia zbiorowych planów żywienia, dla grup osób o podobnych potrzebach żywieniowych, np. w ramach prowadzonej przez Profesjonalistów działalności cateringowej; możliwość korzystania z Jadłospisów masowych jest dostępna tylko po zawarciu odrębnej umowy z Usługodawcą;

 4. Jadłospis publiczny – udostępniony przez Profesjonalistę na Profilu Publicznym jadłospis, który może zostać zakupiony przez Pacjentów;

 5. Kcalmar.com – zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjentów i Profesjonalistów. Świadczenie usług odbywa się na mocy Regulaminu oraz poprzez aplikację stworzoną do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;

 6. Kcalmar.pro – zbiorcza nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalistów na mocy Regulaminu oraz poprzez aplikację stworzoną do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę;

 7. Konto Profesjonalisty – dostępna dla Profesjonalisty podstrona w Kcalmar.pro, za pośrednictwem której wprowadza on dane Pacjenta i zarządza nimi oraz otrzymuje dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę;

 8. Konto Pacjenta – dostępna dla Pacjenta podstrona w Kcalmar.com, utworzone przez Usługodawcę lub Profesjonalistę za zgodą Pacjenta umożliwiające Pacjentowi dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę;

 9. Login – adres e-mail Profesjonalisty, który podał na etapie rejestracji w Kcalmar.pro;

 10. Materiały – wszelkie informacje zamieszczane przez Profesjonalistów lub Usługodawcę na stronach w domenie Kcalmar.com w formie tekstowej (szablony Jadłospisów, wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, artykuły, opinie i inne), a także w formie `zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz w innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem formach;

 11. Pacjent – użytkownik Kcalmar.com, który może korzystać z Materiałów udostępnianych przez Profesjonalistę w Kcalmar.com i wprowadzonych tam przez Profesjonalistę lub przez Usługodawcę;

 12. Pacjent Profesjonalisty – osoba korzystająca z usług Profesjonalisty, której dane zostały wprowadzone przez Profesjonalistę na Kcalmar.pro, ale która nie posiada konta w Kcalmar.com;

 13. Profesjonalista – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych w ramach Kcalmar.pro, która dokonała prawidłowej rejestracji w ramach Kcalmar.pro i zaakceptowała Regulamin. Profesjonalista spełnia wszystkie wymagania szczegółowo określone Regulaminem oraz udziela Pacjentom porad w zakresie szeroko rozumianej dietetyki w ramach prowadzonej działalności zawodowej i profesjonalnej;

 14. Profil publiczny Profesjonalisty – podstrona w ramach domeny Kcalmar.com o unikalnym adresie URL, zawierająca dane oraz Materiały udostępnione przez Profesjonalistę w Kcalmar.com, które Usługodawca i Pacjenci mogą wykorzystywać na warunkach określonych w Regulaminie;

 15. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, który określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług Kcalmar.pro drogą elektroniczną;

 16. Usługodawca – HERMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Jasnej 7 lok. 1, 20-077 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121569, nr NIP 5640001583, nr REGON 110002927.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Kcalmar.pro jest wielofunkcyjną platformą internetową i mobilną, która wspiera Profesjonalistów w zakresie udzielania porad z zakresu żywności i żywienia, dietetyki oraz zasad zdrowego stylu życia, których celem jest poprawa zdrowia Pacjentów.

  2. Kcalmar.pro służy wyłącznie do układania Jadłospisów i Jadłospisów Publicznych dla Pacjentów i Pacjentów Profesjonalisty. Wykorzystywanie Kcalmar.pro w celu układania Jadłospisów masowych wymaga zawarcia dodatkowej umowy z Usługodawcą.

  3. Usługi świadczone za pośrednictwem Kcalmar.pro są skierowane do Profesjonalistów. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Profesjonalista oświadcza, że:

 1. zajmuje się zawodowo udzielaniem porad z zakresu żywności i żywienia lub dietetyki lub zasad zdrowego stylu życia oraz, że będzie korzystać z Kcalmar.pro w celach związanych z prowadzoną zgodnie z przepisami prawa działalnością zawodową oraz że posiada niezbędne w tym celu wiedzę i wykształcenie;

 2. posiada wszelkie wymagane prawem licencje, wpisy i zezwolenia konieczne do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  1. Aktualna treść Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej https://kcalmar.com/dietetyk/regulamin/ .

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. W celu korzystania z usług Kcalmar.pro konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

  1. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW, które zapewnia możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli;

  2. przeglądarka z aktywną obsługą JavaScript oraz plików Cookies;

  3. aktywne połączenie z siecią Internet o zalecanej prędkości minimum 10Mbps;

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

  1. W przypadku korzystania z usług szkoleń online urządzenie Profesjonalisty musi spełniać wymagania systemu, z którego Usługodawca będzie korzystał do przeprowadzenia Szkolenia oraz powinno być wyposażone w głośniki lub słuchawki.

  2. Usługodawca rekomenduje korzystanie z Kcalmar.pro i Kcalmar.com za pośrednictwem najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Korzystanie z Kcalmar.com i Kcalmar.pro z wykorzystaniem innego oprogramowania lub nieaktualnych wersji przeglądarek internetowych wskazanych powyżej jest możliwe, przy czym niektóre funkcjonalności Kcalmar.com i Kcalmar.pro mogą nie działać prawidłowo.

  3. Usługodawca zastrzega, iż koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń łączących się z nią, obciążają wyłącznie Profesjonalistę.

  4. Usługodawca wskazuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Kcalmar.pro może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych pomiędzy Usługodawcą a Profesjonalistą. W celu ograniczenia ryzyka Usługodawca zaleca korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego oraz regularne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach, z których korzystają Profesjonaliści.

  5. Usługodawca oświadcza, że użycie oprogramowania, którego zadaniem jest blokowanie treści reklamowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Kcalmar.pro. W przypadku wystąpienia takich trudności, Profesjonalista powinien wyłączyć ww. oprogramowanie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Kcalmar.pro, jeśli Profesjonalista nie wyłączy ww. oprogramowania.

  6. Usługodawca oświadcza, że zablokowanie przez Profesjonalistę używania plików cookies, o których mowa w punkcie 20 Regulaminu, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Kcalmar.pro.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. Podczas korzystania z usług Kcalmar.pro Profesjonalista nie może:

  1. posługiwać się Materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym nawołującymi do nienawiści na tle religijnym, rasowym itp, a także naruszającymi prawa Usługodawcy lub osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub innymi normami powszechnie przyjętymi;

  2. publikować Materiałów oraz informacji o charakterze m.in. erotycznym i rasistowskim;

  3. publikować Materiałów dotyczących lub należących do osób trzecich bez ich zgody;

  4. publikować danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej, pisemnej zgody;

  5. spamować – przez co rozumie się korzystanie z Portalu Kcalmar.pro w sposób utrudniający korzystanie innym Profesjonalistom, Pacjentom lub innym osobom.

  1. Profesjonaliście nie wolno, przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro:

  1. prowadzić sprzedaży, akwizycji, reklamy żadnych usług ani produktów innych niżeli tworzone przez Profesjonalistów autorskie Jadłospisy lub Jadłospisy Masowe, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na tego rodzaju działania;

  2. prowadzić agitacji politycznej oraz światopoglądowej;

  3. prowadzić działań zmierzających do komunikowania się z Pacjentami pozyskanymi przez Profesjonalistę dzięki korzystaniu z Kcalmar.pro z pominięciem Kcalmar.pro;

  4. publikować na Kcalmar.pro adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Kcalmar.pro.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Materiałów umieszczonych przez Profesjonalistę w Kcalmar.pro, które naruszają postanowienia Regulaminu lub prawa osób trzecich. W szczególności, Usługodawca usuwać będzie Materiały, które stanowią plagiat. Odpowiedzialność Profesjonalisty z tytułu naruszenia praw osób trzecich określona jest w punkcie 21 i 22.4.

 1. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

  1. Usługi Kcalmar.pro świadczone są drogą elektroniczną.

  2. Usługi Kcalmar.pro dzielą się na usługi bezpłatne i usługi płatne.

  3. W ramach Kcalmar.pro dostępne są następujące usługi bezpłatne:

  1. możliwość utworzenia Profilu publicznego, w postaci podstrony w domenie Kcalmar.com posiadającej unikalny adres URL, która może być wyświetlana przez wszystkie osoby korzystające z Kcalmar.com i Kcalmar.pro („Profil publiczny”);

  2. usługi szkoleniowe świadczone online za pośrednictwem Kcalmar.pro („Szkolenia online”).

  1. W ramach Kcalmar.pro dostępne są następujące usługi płatne:

  1. usługa dostępu do platformy Kcalmar.pro, której funkcjonalności zależą od wykupionego planu i opisane zostały szczegółowo w Cenniku („Dostęp do Kcalmar.pro”);

  2. usługi szkoleniowe świadczone online za pośrednictwem Kcalmar.pro („Szkolenia online”);

  3. możliwość prowadzenia publicznego harmonogramu wizyt w gabinecie Profesjonalisty oraz rejestracji Pacjentów na wizyty za pośrednictwem Kcalmar.com („Kalendarz wizyt”) w ramach Profilu publicznego;

  1. Ponadto, Usługodawca udostępnia dla Profesjonalistów korzystających z usługi Dostęp do Kcalmar.pro lub Kalendarz wizyt możliwość skorzystania z następujących usług o charakterze marketingowo-promocyjnym:

  1. możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Pacjentów w sekcji „Zapytaj dietetyka”;

  2. możliwość przesyłania Usługodawcy tekstów do publikacji na blogu lub w Kcalmar.com.

  1. Z usług płatnych świadczonych za pośrednictwem Kcalmar.pro można korzystać także w ramach pakietów grupowych, które pozwalają na wykupienie kilku kont dla Profesjonalistów, które będą podlegały moderowaniu przez jednego administratora. Zarządzane w ten sposób konta będą miały dostęp do tej samej bazy Pacjentów i informacji. Wynagrodzenie należne za zakup pakietów grupowych jest określane indywidualnie i jest zależne od liczby użytkowników. Profesjonalista, który chce korzystać z pakietów grupowych powinien skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 1. PŁATNOŚCI

  1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług płatnych Profesjonalista powinien dokonać płatności za usługi.

  2. W serwisie Kcalmar.pro funkcjonują następujące sposoby płatności za usługi:

 1. płatność jednorazowa z góry;

 2. Płatność jednorazowa z góry cykliczna, w tym z wykorzystaniem karty płatniczej;

 3. płatność z góry zgodnie z harmonogramem opłat.

  1. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla usług Dostęp do Kcalmar.pro oraz Kalendarz wizyt jest 30 dni. Na indywidualne żądanie Profesjonalisty, Usługodawca udostępnia możliwość skorzystania z Dostępu do Kcalmar.pro oraz kalendarza wizyt przez okres próbny wynoszący 5 dni.

  2. Płatność jednorazowa z góry pozwala na opłacenie kosztu skorzystania z danej usługi w jednym, pełnym okresie rozliczeniowym (np. 1 okres rozliczeniowy dla dostępu do Kcalmar.pro lub 1 szkolenie online) w ramach jednej transakcji.

  3. Płatność jednorazowa z góry cykliczna jest płatnością jednorazową z góry, przy czym przy pierwszej płatności Profesjonalista może wyrazić zgodę na automatyczne obciążanie karty płatniczej, a kolejne płatności dokonywane są automatycznie lub też dokonywać przelewów samodzielnie, bez podawania numeru karty. Profesjonalista ma prawo do wyłączenia tej opcji w dowolnej chwili.

  4. Płatność z góry z harmonogramem opłat pozwala na opłacenie kosztu skorzystania z danej usługi w ramach jednego z pakietów oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z harmonogramem opłat dołączonym do faktury wystawionej przez Usługodawcę na rzecz Profesjonalisty lub zawartej umowy.

  5. Dokonanie płatności możliwe jest za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU lub PayLane, na zasadach określonych w regulaminie tych usług. W wyjątkowych przypadkach, na indywidualną prośbę Profesjonalisty, Usługodawca udostępnia płatność za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.

  6. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Cennika nie będą miały wpływu na płatności dokonane przed wejściem w życie zmian.

 1. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG KCALMAR.PRO

  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Profesjonalisty przez Usługodawcę jest zawarcie Umowy. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Profesjonalistę z poszczególnych usług Portalu Kcalmar.pro po uprzednim:

  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/

  2. wskazaniu w formularzu aktywnego adresu poczty e-mail, którego Profesjonalista używać będzie do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Kcalmar.pro oraz jako loginu do Kcalmar.pro;

  3. zaakceptowaniu Regulaminu.

  1. Usługodawcy przysługuje prawo do weryfikacji danych dotyczących Profesjonalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz – w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności danych – do żądania przedstawienia dodatkowych informacji poświadczających tożsamość Profesjonalisty lub jego kwalifikacje.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji uprawnień i umiejętności danego Profesjonalisty poprzez żądanie przesłania dokumentów potwierdzających uprawnienia i umiejętności danego Profesjonalisty. W przypadku odmowy przesłania dokumentów lub w przypadku gdy dokumenty nie będą odpowiadać informacjom podanym w formularzu rejestracyjnym Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Profesjonalisty.

  3. Profesjonalista zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Portalu Kcalmar.pro, w tym przede wszystkim Loginu i powiązanego z nim hasła, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PORTALU KCALMAR.PRO

  1. W ramach korzystania z usług Kcalmar.pro Profesjonalista może utworzyć:

  1. Konto Profesjonalisty, do którego dostęp będzie miał wyłącznie Profesjonalista po zalogowaniu do Kcalmar.pro;

  2. Profil publiczny;

  3. Konto Pacjenta Profesjonalisty służące do zapisywania rekomendacji i jadłospisów dla Pacjentów Profesjonalisty; zakładając Konto Pacjenta Profesjonalisty, Profesjonalista może – po uzyskaniu zgody od Pacjenta – wprowadzić do Kcalmar.pro jego adres e-mail, na który Usługodawca prześle dane niezbędne do utworzenia przez Pacjenta konta w Kcalmar.com. Zasady korzystania przez Pacjenta z usług Kcalmar.com reguluje odrębny regulamin.

  1. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro przez tę samą osobę.

  2. Profesjonalista zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta w Portalu Kcalmar.pro i – o ile nie został wykupiony pakiet grupowy, o którym mowa w punkcie 5.5 - nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego Konta w Portalu Kcalmar.pro, jak również Materiałów, do używania osobom trzecim.

  3. Profesjonalista oświadcza, że jest świadomy, iż:

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz zgodność z aktualnym stanem wiedzy medycznej porad udzielanych przez Profesjonalistę Pacjentom i Pacjentom Profesjonalisty; wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Profesjonalista;

  2. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Pacjentom i Pacjentom Profesjonalisty w wyniku błędów popełnionych przez Profesjonalistę;

  3. przed przystąpieniem do rekomendowania Pacjentowi wybranej spośród oferowanych w ramach płatnej usługi Portalu Kcalmar.pro diety, Profesjonalista ma obowiązek przeprowadzić z Pacjentem wywiad służący ustaleniu przeciwwskazań do spożywania określonych kategorii produktów, alergii pokarmowych, preferencji żywieniowych, etc. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Profesjonalista powinien poinformować Pacjenta o konieczności przeprowadzenia konsultacji lekarskiej celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia Pacjenta zgodnie z wybranym rodzajem diety. Ponadto Profesjonalista oświadcza, że dołożył należytej staranności, żeby zweryfikować, czy dany Pacjent faktycznie przeprowadził zalecane konsultacje.

  4. Profesjonalista jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowy dobór diety dla Pacjentów. Korzystanie z przykładowych jadłospisów, do których Profesjonalista uzyskuje dostęp w ramach usług płatnych Kcalmar.pro nie zwalnia Profesjonalisty z odpowiedzialności z tego tytułu. Diety udostępnione Profesjonaliście prze Usługodawcę są jedynie sugestią sposobu żywienia i muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb Pacjentów.

 1. SZKOLENIA ONLINE

  1. W ramach Kcalmar.pro Profesjonaliści mają możliwość korzystania z oferty bezpłatnych i odpłatnych specjalistycznych szkoleń z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. Aktualna oferta szkoleń wraz z harmonogramem i ich cenami dostępne są na https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia . Szkolenia online organizowane są przez Usługodawcę pod marką własną (Kcalmar lub Kcalmar.pro) lub pod marką „Instytut Edukacji Żywieniowej”.

  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja na szkolenie poprzez stronę internetową Usługodawcy lub aplikację Kcalmar.com oraz – w przypadku usług płatnych - dokonanie płatności za szkolenie.

  3. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia udziału w szkoleniu od Profesjonalisty oraz przekazuje Profesjonaliście informacje niezbędne do udziału w szkoleniu (np. adres strony internetowej, indywidualny login i hasło do platformy szkoleniowej, itp.) po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.

  4. Profesjonalista ma prawo do zadawania pytań w trakcie szkolenia, w formie wiadomości cyfrowych wysyłanych przy pomocy oprogramowania użytego do prowadzenia szkolenia.

  5. Profesjonalista będzie miał dostęp do wybranych materiałów ze szkoleń w formie cyfrowej, o ile rejestrując się na szkolenie użył adresu e-mail podanego przy rejestracji w Kcalmar.pro.

  6. Profesjonalista może uzyskać certyfikat poświadczający fakt odbycia szkolenia. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu oraz jego forma są określone odrębnie dla każdego szkolenia.

  7. W przypadku zakupu pakietu szkoleń dostępnego na https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/ Profesjonaliści mogą za dodatkową opłatą określoną w cenniku uczestniczyć w egzaminie, którego pozytywny wynik jest potwierdzony drukowanym Dyplomem oraz oznaczeniem dietetyka na profilu Kcalmar.pro (jeśli posiada konto w Kcalmar.pro) jako Certyfikowanego Dietetyka Instytutu Edukacji Żywieniowej. https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/

  8. Profesjonaliści mogą za dodatkową opłatą określoną w cenniku uczestniczyć w egzaminie, którego pozytywny wynik jest potwierdzony drukowanym Dyplomem oraz oznaczeniem dietetyka na profilu Kcalmar.pro (jeśli posiada konto w Kcalmar.pro) jako Certyfikowanego Dietetyka Instytutu Edukacji Żywieniowej.

  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Profesjonalista nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów z urządzeniem Profesjonalisty.

  10. Usługodawca ma prawo odwołać szkolenie najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą jego rozpoczęcia w przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników szkolenia (określona indywidualnie dla każdego szkolenia). Usługodawca może odwołać szkolenie aż do zaplanowanej godziny jego rozpoczęcia w przypadku zaistnienia problemów technicznych, które uniemożliwiają organizację szkolenia lub innych problemów, które uniemożliwiają obecność prowadzącego szkolenie.

  11. Usługodawca informuje Profesjonalistów o odwołaniu szkolenia drogą e-mailową wskazując nowy termin szkolenia. W takiej sytuacji Profesjonalista może – wedle własnego wyboru – (i) potwierdzić udział w szkoleniu w nowym terminie lub (ii) dokonać wyboru innego szkolenia z oferty Usługodawcy, przy czym szkolenie wybrane przez Profesjonalistę musi być w tej samej lub niższej cenie co odwołane szkolenie. W szczególnych sytuacjach Usługodawca może zdecydować o zwrocie kosztów odwołanego szkolenia na rachunki bankowe Profesjonalistów.

  12. Płatność za szkolenia możliwa jest na zasadach opisanych w punkcie 6.

 1. KALENDARZ WIZYT

  1. W ramach usługi kalendarz wizyt Profesjonalista uzyskuje możliwość upublicznienia swojego harmonogramu przyjęć w ramach Profilu publicznego, dzięki czemu Pacjenci korzystający z Kcalmar.com mogą zarezerwować wizytę w gabinecie Profesjonalisty za pośrednictwem Usługodawcy. Kalendarz wizyt stanowi także formę promocji usług Profesjonalisty.

  2. Usługa kalendarz wizyt oferowana jest w pakiecie z wybranymi planami usługi Dostęp do Kcalmar.pro oraz odrębnie. Koszt usługi oraz plany usługi Dostęp do Kcalmar.pro, określony został w Cenniku.

  3. Niezależnie od kosztu usługi Kalendarz wizyt określonego w Cenniku, Usługodawca pobiera od Profesjonalistów prowizję od każdej wizyty zarezerwowanej u Profesjonalisty za pośrednictwem Usługodawcy. Prowizja rozliczana będzie przez Usługodawcę w okresach miesięcznych i płatna będzie na podstawie faktur VAT przesyłanych do Profesjonalistów.

  4. W przypadku braku płatności faktury VAT, o której mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej Usługodawcy kwoty prowizji z płatności za usługę Dostęp do Kcalmar.pro, powodując tym samym skrócenie okresu na jaki została wykupiona usługa Dostęp do Kcalmar.pro. Usługodawca może także potrącić należną kwotę prowizji z wynagrodzeniem należnym Profesjonaliście z tytułu sprzedanych jadłospisów.

 1. ZAPYTAJ DIETETYKA

  1. Profesjonaliści, którzy korzystają z usług płatnych Kcalmar.pro, uzyskują możliwość udzielania odpowiedzi na pytania Pacjentów korzystających z Kcalmar.com, które pojawiają się w sekcji „Zapytaj dietetyka” dostępnej pod adresem https://kcalmar.com/zapytaj-dietetyka .

  2. O możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie Usługodawca informuje Profesjonalistów drogą e-mailową lub za pośrednictwem powiadomień w Kcalmar.pro.

  3. Profesjonalista udziela odpowiedzi na pytania za pośrednictwem Kcalmar.pro. Po udzieleniu odpowiedzi jest ona zatwierdzana przez Usługodawcę, który może odmówić jej publikacji, jeśli nie spełnia ona warunków określonych w Regulaminie.

  4. Usługodawca ma prawo edycji, skracania i poprawiania odpowiedzi przesłanych przez Profesjonalistów stosownie do postanowień punktu 21, w szczególności, gdy odpowiedzi zawierają treści obraźliwe lub dane pozwalające na identyfikację Pacjentów albo Pacjentów Profesjonalisty.

  5. Opublikowane odpowiedzi na pytania zawierać będą link do profilu publicznego Profesjonalisty.

 1. PUBLIKACJA TEKSTÓW NA BLOGU I W KCALMAR.COM

  1. Profesjonaliści, którzy korzystają z usług płatnych Kcalmar.pro, uzyskują możliwość przesyłania do Usługodawcy tekstów dotyczących obszarów ich działalności zawodowej do publikacji w ramach blogów prowadzonych przez Usługodawcę w domenie Kcalmar.com.

  2. W celu przesłania tekstu do publikacji, Profesjonalista powinien przesłać go Usługodawcy na adres do kontaktu wskazany na stronach internetowych Kcalmar.pro.

  3. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia tekstu do publikacji, jeżeli nie reprezentuje on właściwego poziomu merytorycznego lub zawiera informacje niezgodne z aktualnym stanem wiedzy. Usługodawcy przysługuje także prawo do edycji, skracania i poprawiania tekstów przesłanych przez Profesjonalistów stosownie do postanowień punktu 21.

  4. Teksty zostaną umieszczone na blogu w terminie określonym przez Usługodawcę. Opublikowane teksty zawierać będą link do profilu publicznego Profesjonalisty.

 1. TWORZENIE I UDOSTĘPNIANIE JADŁOSPISÓW W RAMACH PROFILU PUBLICZNEGO

  1. Profesjonalista, w ramach Profilu publicznego może udostępniać Pacjentom odpłatnie i nieodpłatnie Jadłospisy.

  2. W przypadku Jadłospisów udostępnianych odpłatnie, Usługodawca pobiera prowizję w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Profesjonalistą.

  3. Wynagrodzenie Profesjonalisty z tytułu sprzedanych Jadłospisów wypłacane będzie przez Usługodawcę zbiorczo, w okresach miesięcznych.

  4. Profesjonalista ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność i zgodność z aktualnym stanem wiedzy medycznej treści zawartych w opublikowanych Jadłospisach. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń przez Pacjentów, które związane będą z Jadłospisami udostępnionymi przez Profesjonalistów, Profesjonalista zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń Pacjentów z tego tytułu skierowanych wobec Usługodawcy, a w razie skierowania tych roszczeń przeciwko Usługodawcy na drodze sądowej, Profesjonalista zobowiązuje się do wstąpienia do sporu w miejsce Usługodawcy i ponoszenia wszystkich związanych z tymi roszczeniami kosztów i wydatków.

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  1. Profesjonalista bierze udział w Programie lojalnościowym przesyłając Usługodawcy teksty do publikacji na blogu oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Pacjentów w sekcji Zapytaj dietetyka.

  2. Za każdy przesłany do Usługodawcy i opublikowany na blogu tekst oraz za każdą przesłaną do Usługodawcy i opublikowaną odpowiedź na pytanie w sekcji Zapytaj dietetyka Profesjonaliście przyznawane będą punkty w Programie. Liczba punktów, którą za wykonanie określonej aktywności otrzyma Profesjonalista wskazana jest na stronach internetowych Kcalmar.pro.

  3. Uzyskane przez Profesjonalistę punkty w Programie mogą być wymienione na nagrody. Nagrody w Programie stanowią wybrane przez Usługodawcę usługi oferowane w ramach Kcalmar.com i Kcalmar.pro. Aktualny katalog nagród oraz ilość punktów niezbędnych do ich uzyskania wskazane są na stronach internetowych Kcalmar.pro.

  4. Profesjonalista może dokonać wymiany punktów uzyskanych w Programie za pośrednictwem platformy Kcalmar.com. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie przy pomocy punktów zebranych w Programie, bez możliwości dokonywania dopłat do wartości nagrody. Wymianie podlegają wyłącznie punkty zgromadzone w ramach 1 konta Profesjonalisty. Wymiana punktów zgromadzonych na kilku kontach na 1 nagrodę nie jest możliwa. Wydanie nagród nie stanowi sprzedaży usług i nie może być potwierdzone paragonem fiskalnym albo fakturą VAT.

  5. Profesjonalista może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie lojalnościowym w każdym momencie jego trwania za pośrednictwem platformy Kcalmar.com. Punkty uzyskane w Programie tracą swoją ważność po upływie 3 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Profesjonalisty. Przez aktywność na koncie Profesjonalisty rozumie się uzyskanie punktów w Programie lub odebranie nagrody za punkty.

  6. W przypadku usunięcia przez Profesjonalistę konta w Kcalmar.pro niewykorzystane przez Profesjonalistę punkty w Programie zostaną skasowane.

  7. W celu uatrakcyjnienia zasad Programu lojalnościowego Usługodawca może przeprowadzać inne niż wymienione w niniejszym Regulaminie działania promocyjne (w tym umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych punktów w Programie lojalnościowym) skierowane do wszystkich Profesjonalistów, którzy korzystają z usług Kcalmar.pro. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą za Pośrednictwem Kcalmar.pro i Kcalmar.com i/lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji marketingowej.

  8. Świadczenia przyznawane Profesjonaliście przez Usługodawcę w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Profesjonalistę nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 200 PLN brutto.

  9. W przypadku Profesjonalisty, który uzyskał jednorazowo w Programie lojalnościowym nagrodę o wartości powyżej 200 PLN brutto, przychód z tytułu otrzymania tej nagrody łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Profesjonalistę w danym roku podatkowym, jak również na Profesjonaliście ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym.

  10. Nagrody w Programie lojalnościowym wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 1. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH

  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Kcalmar.pro należy przesyłać drogą elektroniczną na adres reklamacja@kcalmar.com .

  2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:

 1. Login lub imię i nazwisko Profesjonalisty;

 2. Datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;

 3. Szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  1. Termin na wniesienie reklamacji wynosi 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień, w którym Usługodawca otrzymał wiadomość na adres wskazany w punkcie 14.1.

  2. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, zawierającego elementy wskazane w punkcie 15.2. W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w punkcie 15.2 termin ten biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail, z którego została ona zgłoszona.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do opublikowania zanonimizowanych (tj. niezawierających informacji pozwalających na identyfikację Profesjonalisty) uwag lub reklamacji dotyczących funkcjonowania Kcalmar.pro wraz z treścią udzielonych przez Usługodawcę odpowiedzi na stronie https://kcalmar.com/dietetyk/faq/ .

  5. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek Materiał zamieszczony w Kcalmar.pro przez Profesjonalistę narusza prawa lub dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej, osoba ta powinna skontaktować się z Usługodawcą w trybie właściwym dla reklamacji.

 1. BLOKADA I USUNIĘCIE KONTA PROFESJONALISTY (ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

  1. Profesjonalista może w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć Konto Profesjonalisty w Portalu Kcalmar.pro. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wszystkie zobowiązania (związane z płatnością za usługi) powstałe przed dniem usunięcia konta. W celu usunięcia konta Profesjonalista powinien wysłać e-maila na adres kontakt@kcalmar.com . Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu e-mail, który został podany przez Profesjonalistę przy okazji rejestracji w Kcalmar.pro.

  2. Usunięcie Konta Profesjonalisty skutkuje:

  1. wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie odpłatnych usług Kcalmar.pro (jeśli dotyczy);

  2. wypowiedzeniem przez Profesjonalistę ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Kcalmar.pro (jeśli dotyczy);

  3. wyłączeniem dostępu do Konta Profesjonalisty i usunięciem Materiałów oraz wszelkich innych treści umieszczonych w Kcalmar.pro przez Profesjonalistę, z wyłączeniem danych Pacjentów Profesjonalisty, których zwrot odbywać będzie się na zasadach opisanych w punkcie 18.

  1. W przypadku gdy Profesjonalista narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich, Usługodawca wezwie Profesjonalistę do zaprzestania takich działań, wyznaczając odpowiedni termin do usunięcia naruszeń.

  2. W przypadku niezaprzestania powyższych działań we wskazanym terminie Usługodawca ma prawo zablokować Konto Profesjonalisty na okres minimum 24 godzin oraz usunąć w tym czasie Materiały Profesjonalisty, które naruszają prawa osób trzecich. Profesjonalista może odwołać się od działań Usługodawcy w trybie właściwym dla reklamacji (punkt 8 Regulaminu). Powyższe ograniczenie nie dotyczy danych osobowych Pacjentów Profesjonalisty powierzonych Usługodawcy do przetwarzania w myśl punktu 19.

  3. Jeśli Profesjonalista po odblokowaniu Konta w dalszym ciągu narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich Usługodawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie odpłatnych usług Kcalmar.pro oraz umowę o świadczenie nieodpłatnych usług Kcalmar.pro.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Profesjonalistę w wyniku zablokowania lub usunięcia Konta Profesjonalisty gdy Profesjonalista narusza Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub gdy jego działania naruszają prawa osób trzecich. W szczególności, Profesjonaliście nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu dokonanych płatności za usługi.

  5. Usunięcie konta Profesjonalisty przed upływem okresu na jaki wykupione zostały usługi nie uprawnia Profesjonalisty do otrzymania zwrotu części lub całości uiszczonych na rzecz Usługodawcy opłat za korzystanie z usług. Usunięcie konta Profesjonalisty, pozostaje w szczególności bez wpływu na zobowiązania dot. płatności za usługi określone w harmonogramie opłat.

 1. EKSPORT MATERIAŁÓW I DANYCH PROFESJONALISTY

  1. Usługodawca udostępnia Profesjonalistom usługi pozwalające na:

  1. odpłatny eksport danych Pacjentów Profesjonalisty w formie pliku .csv

  2. odpłatny eksport Materiałów i innych danych wprowadzonych do Kcalmar.pro przez Profesjonalistę zawierający m. in. Jadłospisy w formie edytowalnej.

  1. Koszt skorzystania z narzędzia do odpłatnego eksportu Materiałów opisany jest w Cenniku.

  2. Skorzystanie z usługi eksportu Materiałów i danych Profesjonalisty nie jest możliwe po usunięciu Konta Profesjonalisty.

  3. Usługodawca usuwa dane Pacjentów, które zostały powierzone do przetwarzania na zasadach opisanych w umowie powierzenia przetwarzania, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. DANE OSOBOWE PROFESJONALISTÓW I PLIKI COOKIES

  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Profesjonalistów przez Usługodawcę oraz zasady wykorzystania plików cookies przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce prywatności.

 1. DANE OSOBOWE PACJENTÓW

  1. Profesjonalista oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Pacjentów Profesjonalisty i jest jedynym podmiotem uprawnionym do decydowania o środkach i celach przetwarzania tych danych osobowych. Profesjonalista, w celu wykonania niniejszej Umowy, niniejszym powierza Usługodawcy dane Pacjentów Profesjonalisty do przetwarzania.

  2. W celu dopełnienia procesu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania Profesjonalista powinien niezwłocznie po rozpoczęciu korzystania z Kcalmar.pro uzupełnić formularz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dostępny w panelu użytkownika. Uzupełnienie formularza w wersji elektronicznej oraz akceptacja treści regulaminu są wystarczające do zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie wymagają drukowania, podpisania i odesłania papierowej wersji umowy.

  3. Do czasu otrzymania podpisanego przez Profesjonalistę egzemplarza umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługodawca ma prawo zablokować możliwość umieszczania danych osobowych Pacjentów Profesjonalisty w Kcalmar.pro;

  4. Przetwarzanie danych Pacjentów Profesjonalisty następuje w ramach wynagrodzenia za korzystanie z usług Kcalmar.com.

 1. ZMIANY REGULAMINU I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

  1. O planowanych przerwach w funkcjonowaniu Kcalmar.pro Usługodawca będzie informować Profesjonalistów z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku przerw spowodowanych awariami, Usługodawca będzie dążyć do ich jak najszybszego usunięcia.

  2. O wszelkich zmianach Regulaminu, Usługodawca będzie informować Profesjonalistów minimum na 14 dni przed ich wejściem w życie.

  3. Profesjonalista może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy przed wejściem w życie zmian Regulaminu oznacza ich akceptację i wolę kontynuowania umowy na zmienionych warunkach.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Kcalmar.pro i Kcalmar.com w tym w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów wykorzystanych w Kcalmar.pro oraz praw własności przemysłowej, jest Usługodawca. Żadne z postanowień Regulaminu nie przenosi jakichkolwiek uprawnień do rozporządzania tymi prawami, za wyjątkiem wyraźnie przyznanych w Regulaminie, na rzecz Profesjonalistów.

  2. Usługodawca udziela Profesjonalistom, którzy korzystają z odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu Kcalmar.pro, ograniczonej w czasie okresem korzystania z Usług, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Kcalmar.pro, wyłącznie na użytek własny Profesjonalisty związany bezpośrednio z korzystaniem z Kcalmar.pro. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia niniejszej licencji wliczone jest w ceny poszczególnych usług Kcalmar.pro określonych w Cenniku.

  3. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje uprawnienie Profesjonalisty do wyświetlania Materiałów na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Profesjonalistę do korzystania z usług Portalu Kcalmar.pro oraz zapisywania Materiałów na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej i drukowania w pojedynczym egzemplarzu.

  4. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Kcalmar.pro, Profesjonalista przyznaje Usługodawcy niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich Materiałów, które zostały udostępnione w ramach Kcalmar.pro i są objęte autorskimi prawami majątkowymi Profesjonalisty. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez Profesjonalistę Materiałów lub konta w Kcalmar.pro, o ile Materiały nie zostały wcześniej udostępnione Pacjentom lub innym użytkownikom Kcalmar.pro. W takiej sytuacji, Pacjenci lub inni użytkownicy Kcalmar.pro będą w dalszym ciągu mieli dostęp do Materiałów, ale nie będą one widoczne dla nowych Pacjentów i użytkowników Kcalmar.pro.

  5. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje uprawnienie Usługodawcy do: (i) rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet; (ii) prawo do ich zwielokrotniania, tworzenia kopii, opracowań i przeróbek Materiałów, a także (iii) do decydowania o rozpowszechnianiu Materiałów bez oznaczenia ich autorstwa. Usługodawca ma prawo do korzystania z opracowań i przeróbek Materiałów w sposób właściwy dla Materiałów. Usługodawca ma również prawo do wykorzystywania Materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. Profesjonalista zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych wobec Usługodawcy w zakresie w jakim uniemożliwiałoby to korzystanie z licencji, o której mowa powyżej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania.

  2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu, Usługodawca i Profesjonaliści będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będzie rozstrzygać sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  4. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń spowodowanych korzystaniem przez Profesjonalistę z Portalu Kcalmar.pro, Profesjonalista zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych w celu ochrony Usługodawcy przed takimi roszczeniami oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie Usługodawca poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z takimi roszczeniami.

Powiązane dokumenty:

1. Regulamin Kcalmar.pro w wersji PDF

2. Załącznik nr 1 - Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych